Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาวภมร บุญกาวิน
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0813243011
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุวภัทร อยู่สุข
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะกุดจั่น
Responsive image
นางสาวสุมาลี ชาติรักษา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุฏิพระ
Responsive image
นางสาวสมมาตร ศุภรัตน์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาช่อน
Responsive image
นางสาวกรพัตร์ กาช่อง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง
Responsive image
นางสาวอรชร แผนจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายรณกฤษ สังข์ทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวเจนจิรา ปัสสาวัด
พนักงานจ้างทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th