Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบาย

     นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
1. พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2. ส่งเสริมเกษตรกรรมคุณภาพที่ปลอดภัย
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ เชิงเกษตร และเพื่อสุขภาพ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีที่ประทับใจและปลอดภัย
5. เพิ่มตลาดการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
6. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อสุขภาพ
7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แรงงานและรายได้ โดยมุ่งเน้นสินค้า OTOP
10. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในทุกมิติ
11. ส่งเสริมการกีฬาและสุขอนามัยประกาศเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ดาวโหลด พ.ศ. 2562
ดาวโหลด พ.ศ. 2563      

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th