Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบายของนายวิกรานต์  ลิ้มพานิชเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565  เวลา  10.00 น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
********************
 
เรียน           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   
 
                 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564
                 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62  ข้าพเจ้า นายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แห่งนี้  โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้บรรลุถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหา  ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ตำบลท่าข้ามน่าอยู่ มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนา โดยมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อเชื่อมโยงไปสู แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังต่อไปนี้
                 ๑.    นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                        ๑.๑     ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
                        ๑.๒     ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่
                        ๑.๓     ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และจัดงานวันสำคัญต่างๆ 
                        ๑.๔     ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์  วารสารและเอกสารต่างๆ  ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

๒.    นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                        ๒.๑     ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
                        ๒.๒     ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร
                        ๒.๓     ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
                        ๒.๔     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย  ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น
 
๓.    นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                        ๓.๑     ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ    วางท่อระบายน้ำ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                    
                        ๓.๒     ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้      ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
                        ๓.๓     ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม  ถนน  ตรอก  ซอย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                        ๓.๔     ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ  และช่วยในการระบายน้ำมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
                        ๓.๕     ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
                        ๓.๖     ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึง         ทุกครัวเรือน
                        ๓.๗     ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์
 
                 ๔.    นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
                        ๔.๑     ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
                        ๔.๒     ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
                        ๔.๓     ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและ  การสังคมสงเคราะห์  และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
                        ๔.๔     จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
                        ๔.๕     เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                        ๔.๕     ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด                   
                        ๔.๖     ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า  สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ
                        ๔.๗     จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 
                 ๕.    นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
                        ๕.๑     ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล    ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล
                        ๕.๒     ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลท่าข้าม สู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่                         ๕.๓                 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  การดูแลรักษาแม่น้ำ  คูคลอง  ทางระบายน้ำ  ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย  เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น
                        ๕.๔     ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
                 ๖.    นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
                        ๖.๑     ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร   พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
                        ๖.๒     พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง   ถูกต้องและเป็นธรรม   เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า             
                        ๖.๓     สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน
                        ๖.๔     ส่งเสริมสวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
                        ๖.๕     พัฒนาการเมือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
                        ๖.๖     ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
                        จากนโยบายข้างต้น  เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน
 
                        ข้าพเจ้า นายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเป็นสำคัญ


     


ประกาศเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ดาวโหลด พ.ศ. 2562
ดาวโหลด พ.ศ. 2563


ON Gift Policy
พ.ศ.2567

      


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th