Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายมุ้ง หว่างหยวก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
นายสมโภชน์ เภาหว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
Responsive image
นายสมหมาย ฤกษ์เวลี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
นายสมบัติ ศรน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางทองใบ เทืองน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางสาวมลิวัลย์ รัตนะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสอน นนทราช
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางสาวสมศรี แดนเมือง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางนิชชิตา แก้วเสมอ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายคำผอง นาบำรุง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเนตร จูจันทร์
ส.อบต. หมูที่ 6
Responsive image
นายวัยพจน์ ฟูเฟื่อง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นางแวว ชนะพาล
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายทรงยศ คำแว่น
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายเสวียน มารัด
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายสัมพันธ์ เณรเจียม
ส.อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายไพโรจน์ เกิดทรัพย์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
Responsive image
นายยม ศรีนวล
ส.อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
นายหยด แพผึ้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 11

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th