Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     วิสัยทัศน์การพัฒนา


“ ตำบลท่าข้ามน่าอยู่  มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนา  โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “


      พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
3. พัฒนาคนและครอบครัว ให้พึ่งตนเองได้และมีรายได้ตลอดทั้งปี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน
5. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
6. กำจัดสิ่งปฏิกูล มลพิษและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้องและทันสมัย


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th