Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 พ.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

06 พ.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การมีส่วนร่วมของผู้บริหารต่อต้านการคอร์รัปชั่น

02 เม.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564

02 เม.ย. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์

13 ม.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)ปี 2564

06 ม.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

04 ม.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1/2564 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

04 ม.ค. 2564
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16)

30 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่3292/2563 เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

30 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้เดินทางกลับจากทำงานต่างจังหวัดทุกคน ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th