Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
               ระบบเศรษฐกิจ
                   1. การเกษตร
                        ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ข้าวโพด มันสัมปะหรัง ยาสูบ พืชผักสวนครัว ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
                   2. การประมง
                         การประมงเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับพันธ์ปลาจาก ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจกจ่ายไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะต่างในหมู่บ้าน เช่น อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ สระน้ำสาธารณะ หมู่ 3, 7, 11 เป็นต้น
                   3. การปศุสัตว์
                         ตำบลท่าข้าม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ สัตว์เศรษฐกิจ เช่น จิ้งหรีด
                   4. การบริการ
                         มีโรงแรม    ในพื้นที่           จำนวน 3 แห่ง                     
                         มีที่พัก       ในพื้นที่           จำนวน 1 แห่ง                     
                   5. การท่องเที่ยว 
                         แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
                         วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
                         วัดถ้ำสะพุง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
                         วัดถ้ำลับแล หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม
                         วัดจันทราราม หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น
                   6. อุตสาหกรรม
                         โรงโม่หิน                       จำนวน 1 แห่ง
                         โรงสีไฟ                         จำนวน 1 แห่ง
                         ลานตาก                        จำนวน 3 แห่ง
                         โรงเลื่อยวนเกษตร             จำนวน 1 แห่ง
                   7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                         การพาณิชย์จะมีการค้าขาย คือ ร้านค้า การบริการที่พัก โรงสีไฟ ลานตากข้าว
                         กลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวแตน กลุ่มทอเสือกก กลุ่มทำขนมทองม้วนสด กลุ่มทำออมสินไม้ กลุ่มสานตะกร้า ฯ
                   8. แรงงาน
                         แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่รับจ้างทางด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ช่างก่อสร้าง ช่างไม้
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th