Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น

     
แผนพัฒนาสามปี

1.ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

     1.1)  เป็นแผนพัฒนาที่แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาสู่การปฏิบัติ
     1.2)  เป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
     1.3)  เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดรายละเอียดของโครงการเป็นระยะสามปี
     1.4)  เป็นแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
    2.1)  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
    2.2)  เพื่อให้สามารถกำหนดโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    2.3)  เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนามีความชัดเจนมากขึ้น
    2.4)  เพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่องในระยะเวลาสามปี

3.ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
    3.1)  การเตรียมการจัดทำแผน
    3.2)  การเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    3.3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
    3.4)  การกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
    3.5)  จัดทำรายละเอียดโครงการการพัฒนา
    3.6)  จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
    3.7)  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

4.ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
    4.1)  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
    4.2)  เพื่อให้การจัดการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    4.3)  ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเชื่อมโยงและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ
    4.4)  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
     แนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 6 แผนงานดังนี้
1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. วัตถุประสงค์ 
     
เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและลดปัญหาการว่างงานรวมทั้งยกระดับ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีกองทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพ
  2 . เป้าหมายการพัฒนา 
     1. ลดปัญหาการว่างงานของประชาชนให้เหลือเฉลี่ยร้อยละ 1
     2. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 25,000 บาท/ปี
     3. มีกองทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน
  3. แนวทางดำเนินงาน 
     1. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับทุกหมู่บ้าน
     2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
     3. ส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน


2. แผนงานพัฒนาสังคม
  1. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยอาศัยอยู่ในชุมชน หมู่บ้านอย่างมี ความสุขทั้งกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  2. เป้าหมายการพัฒนา 
     1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เฉลี่ยร้อยละ 98
     2. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฉลี่ยร้อยละ 95
     3. เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการดูแล
  3. แนวทางดำเนินงาน 
     1. ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายประจำตำบล และมีการตรวจสุขภาพประจำปี
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำรวจชุมชนและ อปพร.ในพื้นที่ มีอุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
     3. ตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจำตำบล

3. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  1. วัตถุประสงค์ 
     
เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน มีระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการ และมีการวางผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน หมูบ้านในอนาคต
  2. เป้าหมายการพัฒนา 
     1. มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ได้มาตรฐานและคลอบคลุมทุกหมู่บ้าน
     2. มีการวางผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนหมู่บ้านในอนาคต
  3. แนวทางดำเนินงาน 
     1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
     2. ส่งเสริมให้บุคลากรอบรมมีความรู้ในเรื่องการวางผังเมือง และดำเนินการวางผังเมืองในชุมชน หมู่บ้าน


4. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ 
  1. วัตถุประสงค์
      
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม-น้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือนตลอดจนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลอบคลุมทุกพื้นที่
  2. เป้าหมายการพัฒนา 
     1. ให้ประชาชนมีน้ำดื่ม-น้ำใช้ อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
     2. มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
  3. แนวทางดำเนินงาน 
     1. ซ่อมแซมและจัดหาภาชนะเก็บน้ำดื่ม-น้ำใช้ ให้เพียงพอทุกครัวเรือน
     2. ขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน
     3. ก่อสร้างทำนบ คันดิน ในการกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วม

5. แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหาร
  1. วัตถุประสงค์ 
     
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น และมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. เป้าหมายการพัฒนา 
     1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเมืองเฉลี่ยร้อยละ 80
     2. ประชาชนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และสามารถเปิดดูข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้
     3.  อบต.มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. แนวทางดำเนินงาน 
     1. จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง
     2. จัดอบรมให้ประชาชนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถเปิดดูข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้
     3. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อสามารถให้บริการในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. วัตถุประสงค์ 
     
เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม สมบูรณ์ สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ได้
  2. เป้าหมายการพัฒนา 
     1. มีป่าไม้ในพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     2. ประชาชนรักษ์และหวงแหนป่าไม้
  3. แนวทางดำเนินงาน
     1. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ และพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
     2.จัดอบรมให้ประชาชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่
     3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อสุขภาพ


ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือนให้กับประชาชนผู้ว่างงาน และให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการในเรื่องกองทุนหมุนเวียนตลอดจนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ


     การพัฒนาด้านสังคม
     ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดและโรคติดต่อ รวมทั้งประชุมผู้นำชุมชนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว ตลอดจนประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุและการป้องกัน


     การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ดำเนินการประชุมประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา เกี่ยวกับการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข การจัดสรรงบประมาณของ อบต. รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมือง

     การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
     ดำเนินการประชุมประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูล  ปัญหา  เกี่ยวกับภาชนะเก็บกักน้ำดื่ม – น้ำใช้ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณของ อบต. รวมทั้งขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมือง


     การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     ดำเนินการขอรับการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนประสานงานกับอนามัยในพื้นที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขและอนามัย การจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ

     การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบในการประชาคม และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ อบต. รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร


     การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ดำเนินการอบรมอาชีพให้กับเด็กที่จบภาคบังคับและไม่ได้ศึกษาต่อ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

     การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ดำเนินการอบรมให้ประชาชนได้รู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และให้มีจิตสำนึกในการหวงแหนป่าไม้ รวมทั้งภัยอันตรายอันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อคืนความชุ่มชื้นสู่ธรรมชาติ
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th