Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08 ก.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
14 มิ.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
27 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า
27 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน
27 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
26 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม สถิติเรื่องร้องเรียนกี่ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
22 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
22 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓
22 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ท่าข้าม ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

facebook
www.thakham-pbn.go.th