Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

      จำนวนหมู่บ้าน มี 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1  บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน  หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง   หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39
หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ  หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง
หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน
หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน  
     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ 11
     จำนวนหมู่บ้านนอกเขต อบต. บางส่วน 1 หมู่ ได้แก่  หมู่ที่ 1
     ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่เทศบาลตำบลท่าข้าม

     ประชากร 
     
ตำบลท่าข้ามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,457 คน เป็นชาย 3,217 คน เป็นหญิง 3,250 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 152.03 คน/ตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,236 ครัวเรือน
 หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านท่าข้าม 80 78 158 251
2 บ้านวังปลาช่อน 296 301 597 210
3 บ้านโคกสูง 377 385 762 257
4 บ้านกุฏิพระ 529 540 1,069 300
5 บ้านตะกุดเป้า 281 291 572 149
6 บ้านดงแขวน 304 267 571 190
7 บ้านหนองโก 254 264 518 198
8 บ้านตะกุดจั่น 429 433 862 267
9 บ้าน   กม.39 292 321 613 170
10 บ้านเขาบ่อทอง 167 159 326 118
11 บ้านเขาดิน 208 211 419 126
                    รวม 3,217 3,250 6,467 2,236

     การศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนอาชีวศึกษา
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
7 แห่ง
- แห่ง
- แห่ง
- แห่ง
9 แห่ง

     สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์  
มัสยิด 
ศาลเจ้า
โบสถ์
9 แห่ง
- แห่ง
- แห่ง
- แห่ง

     สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล
สถานีอนามัยประจำตำบล
สถานพยาบาลเอกชน
- เตียง
1 แห่ง
- แห่ง
          อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำ             ร้อยละ 100

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ
สถานีดับเพลิง
- แห่ง
- แห่ง
     
     ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
  - คน
  3 คน
  2 คน
16 คน
  - คน
     
     การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มอื่นๆ
12 กลุ่ม
11 กลุ่ม 
  1 กลุ่ม
   - กลุ่ม

 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th