Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
สภาพทางสังคม    
                   1. การศึกษา
                         การศึกษาในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 มีโรงเรียน 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน
2. โรงเรียนบ้านโคกสูง (มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านตะกุดจั่น)
3. โรงเรียนบ้านกุฏิพระ
4. โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
5. โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
6. โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาช่อน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุฏิพระ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะกุดจั่น
                   2. สาธารณสุข
                         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโก 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน
                   3. อาชญากรรม
                         อาชญากรรมที่ร้ายแรงไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนัก มีก็ส่วนน้อยเช่น ทำร้ายร่างกายกัน เป็นต้น
                   4. ยาเสพติด
                         จากข้อมูลอำเภอชนแดน ที่มีรายชื่อตาม โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถิ่น และชุมชน อำเภอชนแดนบำบัดผู้ติดยาเสพติด มีจำนวน 7 ราย
                   5. การสังคมสงเคราะห์ 
                         ข้อมูลจากเบี้ยยังชีพ
                         ผู้สูงอายุ     965    คน
                         คนพิการ    188    คน
                         ผู้ป่วยเอดส์    10    คน
                         เด็กแรกเกิด รับลงทะเบียนส่งให้สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
                   1 การนับถือศาสนา
          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือศาสนา คริสต์ และอิสลาม  
วัด   มีจำนวน 9 วัด ได้แก่                                     
1. วัดวังปลาช่อน
2. วัดทุ่งสว่าง
3. วัดกุฏิพระ                       
4. วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช
5. วัดราษฎร์สุขเกษม
6. วัดดงแขวน
7. วัดหนองโก   
8. วัดจันทราราม         
9. วัดเขาบ่อทอง
สำนักสงฆ์   3   แห่ง ได้แก่
 1. สำนักสงถ้ำลับแล หมู่ที่ 1
  สำนักสงฆ์ถ้ำวังสะพุง หมูที่ 4 กลุ่มหนองดู่
  สำนักสงฆ์เขาดิน
โบสถ์   1   แห่ง ได้แก่
 1. คริสต์จักรท่าข้าม หมู่ที่ 4
อื่น ๆ   1   แห่ง ได้แก่
 1.           1. สถานปฏิบัติธรรมพุทธบารมี หมู่ที่ 9
                    2. ประเพณีและงานประจำปี
                         ประเพณีทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประเพณีลอยกระทง
                         งานประจำปีของตำบลท่าข้าม คือ ประเพณีลอยกระทง ณ วัดจันทราราม หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น
                   3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                         ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • กลุ่มทำข้าวแตน หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน
  กลุ่มทอเสือกก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า
  กลุ่มทำขนมทองม้วนสด หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น
  กลุ่มทำออมสินไม้ หมู่ที่ 9 กลุ่มเขารังแตน
                         - กลุ่มสานตะกร้า หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง
                         ภาษาถิ่น ตำบลท่าข้ามจะแบ่งออกโดยหลักอยู่ 2 ภาษา 1. กลุ่มพื้นเพที่มาจากเขตจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์ 2. กลุ่มภาษาที่พื้นเพมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า ขอนแก่น ชัยภูมิ ฯ
                   4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                         - ข้าวแตน หมู่ที่ 2
                         - เสือกก หมู่ที่ 5
                         - ขนมทองม้วนสด หมู่ที่ 8
                         - ออมสินไม้ หมู่ที่ 9

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th