Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมที่ทำการตั้งอยู่ ตรงข้ามวัดศิริรัตน์ เป็นที่ราชพัสดุ ในเขตเทศบาลท่าข้าม ย้ายมาเมื่อ พ.ศ. 2548 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 35 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนชมฐีระเวช  มีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็น เป็นที่ราบสลับที่ดอน มีภูเขา มีคลองไหลผ่าน และเป็นต้นกำเนิดคลอง

ทำเนียบของผู้บริหาร
1.นางขันทอง  ทรงสวัสดิ์
2.นายอำนาจ  ทองมา
3.นายประสงค์  เหล่านภาพร
4.นางศิริรัตน์  เอี่ยมสะอาด
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
18 กรกฎาคม 2547 - ปัจจุบัน

ทำเนียบ ปลัด อบต.
1. นานศิริพงษ์  นิมมา
2. นายกิตติศักดิ์  สักขะกิจ
3. นายศุวิเชษฐ  ยี่ภู่ศรี  
4. นางสาวภมร บุญกาวิน รักษาราชการแทน
16 กันยายน 2539 - 31 สิงหาคม 2540
10 กันยายน 2540 - 31 มกราคม 2550
1 กุมภาพันธ์ 2550 -
 ตุลาคม 2562
 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน                 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th