Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

    ระบบบริการพื้นฐาน
                   1. การคมนาคมขนส่ง
               การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ถนนชมฐีระเวชซึ่งเป็นเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยพาดผ่านตำบลท่าข้ามเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร 
                         การบริการขนส่งของรถโดยสารระหว่างจังหวัด ได้แก่ รถ บขส. สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ และสายนครสวรรค์ – เพชรบูรณ์ ผ่านตำบลท่าข้าม
                         ถนนสายรอง คือ ถนนสายท่าข้าม - หนองโก - วังมะปาง เป็นถนนที่เชือมระหว่างตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน ลัดไปยังอำเภอวังโป่งได้
                   2. การไฟฟ้า
                         ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน สามารถให้บริการไฟฟ้าได้ครบทุกครัวเรือน แต่ก็ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง ใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
                   3. การประปา
                         ได้รับการบริการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน ที่ผ่านมาตามแนวถนนชมฐีระเวช มีหมู่ที่ 1, 4, 8 และ 9 สำหรับประปาหมู่บ้านมีให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน
                   4. โทรศัพท์
                         ได้รับการบริการโทรศัพท์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) TOT
                         มีบริการสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุม 90% ของพื้นที่
                         มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ CAT 1 ต้น และทรูมูฟ
                   5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                         ได้รับการบริการไปรษณีย์ชนแดน และขนส่งเอกชน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th