Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Responsive image
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 - 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 11 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้ามและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านสัญจรใน ครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อสม. อปพร. ครู เข้าร่วมประชุมประชาคม

ผลสรุปการประชาคม มีดังนี้
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
   -  เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
   -  มีประชาชนที่เข้าร่วม ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน
3. ผลจากการมีส่วนร่วม
   -  ทราบประเด็นปัญหา ความต้องการ นำไปแก้ไขปัญหา เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ อาชีพ เป็นต้น
4. ผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
   -  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความเดือดร้อนของประชาชน
         
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565