Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
Responsive image
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ  2564  
-----------------------------------------------------------
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
   ประจำปี งบประมาณ  2564  
2. หลักการและเหตุผล  :
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้
                   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
                   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
                   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
                   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
                   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์   
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น
2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่  การประกาศเกียรติคุณ  การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำดี
3.  การเป็นแบบอย่าง (model)  คือ  การนำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสำคัญ  คือ
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นำ ในการทำ ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์  คือ  การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทำโปสเตอร์ ติดประกาศ ทำจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น
7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
8.  นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   ประกาศใช้มาตรฐานการให้รางวัลและลงโทษพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  และมติที่ประชุมพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  เห็นชอบให้จัดทำโครงการยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
-3-
3. วัตถุประสงค์   :   
3.1  เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
3.2  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279
3.6  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.2550
4. เป้าหมาย   :   
4.1  คัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
4.2  คัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  1  ครั้ง
                   4.3  จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
5.  วิธีการดำเนินการ   :
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
                   5.2  เพื่อให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี  2559  
5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจำปี  2559  
5.6  ดำเนินการตามโครงการ
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์
6.   ระยะเวลาดำเนินการ
                   เดือนตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564 
7.  สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์
8.  งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ
                   
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
                    สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม   อำเภอชนแดน    จังหวัดเพชรบูรณ์
 
10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ
                   10.1  พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ
                   10.2  พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
 
11. ผู้เขียนโครงการ  : ผู้เสนอโครงการ 
                                                   ( นางดวงเนตร   จันทร์กลิ่น )
                                                  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
12. ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  :
                                           
                                  ( นางภมร  บุญกาวิน  )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รักษาราชการแทน
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
13. ผู้อนุมัติโครงการ  :
                                             
  ( นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด )
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
         
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563