Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
                    ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ และประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอำเภอชนแดน ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น
                    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                               ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565