Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
-------------------------
          ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอำเภอชนแดน ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564