Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก
อบต.ท่าข้าม
             
งาน งบประมาณอนุมัติ โอนเพิ่ม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รวมหมวดงบกลาง 15,495,655.00 220,400.00 203,500.00 0 6,076,503.00 9,436,052.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320.00 0 0 0 1,199,160.00 1,199,160.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 12,054,060.00 0 340,400.00 0 4,632,192.00 7,081,468.00
รวมหมวดค่าตอบแทน 544,000.00 0 0 0 171,500.00 372,500.00
รวมหมวดค่าใช้สอย 2,375,641.00 170,000.00 35,000.00 18,198.00 520,791.00 1,971,652.00
รวมหมวดค่าวัสดุ 1,524,974.00 73,000.00 30,000.00 191,196.84 475,182.72 901,594.44
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 235,000.00 35,000.00 0 0 132,097.17 137,902.83
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 3,795,750.00 132,500.00 22,000.00 0 330,206.60 3,576,043.40
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 204,600.00 0 0 0 204,600.00 0
รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,372,000.00 0 0 0 568,000.00 804,000.00
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564