Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(ราย)
หมายเหตุ
1 เรื่องสงเคราะห์บุตร 23  
2 ลงทะเบียนเยียวยา -  
3 ขอออกใบแทนทะเบียนพานิชย์ 11  
4 ขุดสระ -  
5 ขอใบอนุญาตผ่านทาง -  
6 ทำบัตรผู้พิการ 5  
7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 25  
8 ขยายเขตไฟฟ้า 1  
9 เปลี่ยนแปลงบัญชีเด็กแรกเกิด 2  
10 เหตุอัคคีภัย 2  
11 กลุ่มปลูกข้าวโพดชุมชน -  
12 ทบทวนสิทธิ์ -  
13 ที่ดิน 2  
14 ยื่นคำร้องสิ่งปลูกสร้าง 5  
15 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4  
16 ตู้ปันสุข -  
17 ภาษี/ที่ดิน 105  
18      
  รวมสถิติผู้มาขอรับบริการ 185  
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564