Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
----------------------------------
                             
                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และ ข้อ 22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 วัน
              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
                                                                                     
             
ลงชื่อ
                (นายมุ้ง  หว่างหยวก)
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 กิโลเมตรที่ 44 - 45 หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th

www.thakham-pbn.go.th