Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (01 ก.ค. 2567)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6_2567 (20 มิ.ย. 2567)  
(10 มิ.ย. 2567)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5_2567 (23 พ.ค. 2567)
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4_2567 (26 เม.ย. 2567)
รายงานผลการป้องกันการทุจริตฯ (26 เม.ย. 2567)
แบบรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประ... (26 เม.ย. 2567)
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และป... (26 เม.ย. 2567)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (26 เม.ย. 2567)
แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (26 เม.ย. 2567)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประ... (25 เม.ย. 2567)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุ... (25 เม.ย. 2567)
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (25 เม.ย. 2567)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุ... (24 เม.ย. 2567)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (23 เม.ย. 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเ... (23 เม.ย. 2567)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (23 เม.ย. 2567)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (23 เม.ย. 2567)
รายงานสถิติการให้บริการ (18 เม.ย. 2567)
คู่มือการจัดเก็บภาษี (18 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การให้บริการผ่านช่องทางออ... (10 มิ.ย. 2567)  

E-Service คู่มือการใช้บริ... (10 มิ.ย. 2567)  

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จุ... (13 พ.ค. 2567)  

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นเ... (26 เม.ย. 2567)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (26 เม.ย. 2567)

มอบนโยบาย เพื่อปรับปรุง พ... (25 เม.ย. 2567)

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จุ... (04 เม.ย. 2567)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (27 มี.ค. 2567)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริ... (25 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (14 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (12 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำ... (12 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (11 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (08 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (06 มี.ค. 2567)

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใ... (22 ก.พ. 2567)

งานวันอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่... (21 ก.พ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข... (15 ก.พ. 2567)

แบบวัด EIT (08 ก.พ. 2567)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (05 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวท... (13 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ เรื่องประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหล... (06 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน... (27 พ.ค. 2567)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (21 พ.ค. 2567)
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ... (14 พ.ค. 2567)
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (... (07 พ.ค. 2567)
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (22 เม.ย. 2567)
ประกาศใช้ราคากลาง เงินสะสมประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ( 25 โครงการ ) (10 เม.ย. 2567)
ประกาศการยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (05 มี.ค. 2567)
การจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2566- พ.ศ.2567 (01 มี.ค. 2567)
ประกาศใช้ราคากลาง เงินสะสมประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 (12 ก.พ. 2567)
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่... (03 พ.ย. 2566)
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ... (02 ต.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร... (21 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอน... (22 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (09 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (01 พ.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 66 (สขร.1) (03 เม.ย. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 66 (สขร.1) (01 มี.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 66 (สขร.1) (01 ก.พ. 2566)
Responsive image
แบบฟอร์มเอกสาร /คำร้องต่างๆ
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คู่มือ วิธีการใช้งานระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
           คู่มือ วิธีใช้งานระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
    Line Official อบต.ท่าข้าม
  ยื่นคำร้องทั่วไป/ติดต่อเจ้าหน้าที่

        Line Official อบต.ท่าข้าม ยื่นคำร้องทั่วไป/ติดต่อเจ้าหน้าที่


  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th