Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ... (14 มิ.ย. 2565)  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (27 เม.ย. 2565)  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน (27 เม.ย. 2565)  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า (27 เม.ย. 2565)
สถิติเรื่องร้องเรียนกี่ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (26 เม.ย. 2565)
ช่องทางการยื่นคำร้องขอบริการข้อมูลสำเนาแบบแสดงรายการภาษี (22 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราช... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบ... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพ... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่ง... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว... (22 เม.ย. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ... (21 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒน... (21 เม.ย. 2565)
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางว... (21 เม.ย. 2565)
บันทึกแจ้งผลการประะเมินการปฏิบัติงาน (11 เม.ย. 2565)
รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 25... (06 เม.ย. 2565)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 1 ตุลา... (05 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่ว... (10 ก.พ. 2565)  

ประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้... (16 พ.ย. 2564)  

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพ... (11 พ.ย. 2564)  

รายงานผลการลดประหยัดพลังง... (04 ต.ค. 2564)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำป... (02 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ขยะอันตรายชุ... (13 ก.ค. 2564)

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้... (10 ก.ค. 2564)

ทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแ... (10 ก.ค. 2564)

บุหรี่ให้โทษ (14 มิ.ย. 2564)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (06 พ.ค. 2564)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพิ... (23 เม.ย. 2564)

การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคค... (02 เม.ย. 2564)

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดข... (02 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน... (13 ม.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (06 ม.ค. 2564)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร... (04 ม.ค. 2564)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที... (04 ม.ค. 2564)

ประกาศขอความร่วมมือพี่น้อ... (30 ธ.ค. 2563)

คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ท... (30 ธ.ค. 2563)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักง... (25 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (สขร.1) (03 ส.ค. 2565)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (สขร.1) (04 ก.ค. 2565)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร.1) (02 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าวัด (ต่อจากเดิม) หมู่ 6 บ้านดงแขว... (20 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโก-ซับน้อย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7... (20 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายตะกุดจั่น- เขารังแตน หมู่ที่ 8 บ้านตะ... (20 พ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (สขร.1) (06 พ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1) (07 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (07 เม.ย. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) (04 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยหินคลุก ซอยอ่างหิน หมู่ 1 บ้านท่าข้... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยหัวเขา ต้นยูคา หมู... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยผาแดง หมู่ 6 บ้านด... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายหลังวัดเขาบ่อทอง-บ... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยข้างบ้านนายไพโรจน์... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยบ้านนายจำแลง สอนโพ... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายเขาดิน-ตะกุดเป้า หม... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก สายป่าชุมชน หมู่ 2 บ้า... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วนวัสดุคัดเลือก สานริมคลอง หมู่ 2 บ้าน... (07 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินด้วยหินคลุก สายหลังถ้ำ หมู่ 4 บ้านกุฏิพร... (07 ก.พ. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th