Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11_2566 (23 พ.ย. 2566)  
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ 10_2566 (27 ต.ค. 2566)  
แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2566 (03 ต.ค. 2566)  
ข้อบัญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (29 ก.ย. 2566)
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 2566 (29 ส.ค. 2566)
มติ ก.อบต. จังหวัดเพชรบูรณ์ (27 มิ.ย. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พ.ศ.25... (15 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขอ... (14 มิ.ย. 2566)
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565 (01 พ.ค. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 อบต.ท่าข้าม (20 เม.ย. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566-2570 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2570 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2569 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2568 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2567 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2566 (20 เม.ย. 2566)
แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงาน... (08 เม.ย. 2566)
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการ... (05 เม.ย. 2566)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (05 เม.ย. 2566)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (05 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมประจำเดือน ครั้ง... (02 พ.ย. 2566)  

ประชุมชี้แจงประชาชนที่ได้... (31 ต.ค. 2566)  

ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนิ... (27 ต.ค. 2566)  

ปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันรั... (27 ต.ค. 2566)

ประชุม ครั้ง 4/2566 (ไตรม... (18 ต.ค. 2566)

ออกพ่นหมอกควัน บ้านเคสไข้... (12 ต.ค. 2566)

ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วม 8... (08 ต.ค. 2566)

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั... (15 ส.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดแ... (03 ก.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป... (06 มี.ค. 2566)

ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือ... (08 ก.พ. 2566)

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันแ... (15 ก.ย. 2565)

รายงานผลการดำเนินกิจจกรรม... (24 ส.ค. 2565)

ภาพกิจกรรมโครงการคัดแยกขย... (05 ส.ค. 2565)

ทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแ... (10 ก.ค. 2565)

ภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์... (10 มิ.ย. 2565)

รายงานผลการดำเนินกิจจกรรม... (10 มิ.ย. 2565)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพิ... (10 มิ.ย. 2565)

ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจ... (03 มิ.ย. 2565)

(01 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่... (03 พ.ย. 2566)  
​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ... (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร... (21 ส.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอน... (22 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (09 พ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (01 พ.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 66 (สขร.1) (03 เม.ย. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 66 (สขร.1) (01 มี.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 66 (สขร.1) (01 ก.พ. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) (04 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ 2565 (14 ธ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร (ด้านหลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วน... (04 พ.ย. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) (02 พ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (01 พ.ย. 2565)
ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2-ม.3 (25 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (25 ต.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (สขร.1) (03 ต.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th