Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ.2565 (01 พ.ค. 2566)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 อบต.ท่าข้าม (20 เม.ย. 2566)  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566-2570 (20 เม.ย. 2566)  
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2570 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2569 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2568 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2567 (20 เม.ย. 2566)
โครงการตามแผน ป.ป.ช ปี 2566 (20 เม.ย. 2566)
แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงาน... (08 เม.ย. 2566)
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการ... (05 เม.ย. 2566)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (05 เม.ย. 2566)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (05 เม.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงา... (05 เม.ย. 2566)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (05 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า... (05 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า... (05 เม.ย. 2566)
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ... (03 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (31 มี.ค. 2566)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 1 ตุลา... (31 มี.ค. 2566)
รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (31 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศสำนักคณะกรรมการเลือ... (08 ก.พ. 2566)  

ทิ้งขยะให้ถูกสีดีต่อสิ่งแ... (10 ก.ค. 2565)  

ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจ... (03 มิ.ย. 2565)  

(01 มิ.ย. 2565)

(25 พ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่ว... (10 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการหนูน้... (16 พ.ย. 2564)

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพ... (11 พ.ย. 2564)

รายงานผลการลดประหยัดพลังง... (04 ต.ค. 2564)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำป... (02 ส.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ขยะอันตรายชุ... (13 ก.ค. 2564)

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้... (10 ก.ค. 2564)

บุหรี่ให้โทษ (14 มิ.ย. 2564)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร... (06 พ.ค. 2564)

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เพิ... (23 เม.ย. 2564)

การปิดป่าโดยห้ามมิให้บุคค... (02 เม.ย. 2564)

ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดข... (02 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน... (13 ม.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (06 ม.ค. 2564)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตร... (04 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (09 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (01 พ.ค. 2566)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 66 (สขร.1) (03 เม.ย. 2566)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 66 (สขร.1) (01 มี.ค. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 66 (สขร.1) (01 ก.พ. 2566)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1) (04 ม.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงปบระมาณ 2565 (14 ธ.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคาร (ด้านหลัง) สำนักงานองค์การบริหารส่วน... (04 พ.ย. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) (02 พ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (01 พ.ย. 2565)
ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2-ม.3 (25 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ร... (25 ต.ค. 2565)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 (สขร.1) (03 ต.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดครงการก่อสร้างระบบประปาหมูู่บ้าน หอถังเหล็กสำเร็จรูป (แ... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน... (28 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กสำเร็จรูป... (28 ก.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 
โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : admin@thakham-pbn.go.th

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
www.thakham-pbn.go.th