Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ รื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2564 ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอาศัยอำนาจตามความ ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2564
                ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
                                                                 (นายมุ้ง  หว่างหยวก)
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2564